Preventief beleid ‘grensoverschrijdend gedrag'

Op onze sportvereniging willen wij een veilige omgeving creëren. Hierbij willen wij er zoveel mogelijk aan doen om ‘grensoverschrijdend gedrag’ binnen onze vereniging te voorkomen. Helaas zijn wij er bewust van dat op verenigingen zaken zoals ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel grens-overschrijdend gedrag kunnen vóórkomen. Binnen onze vereniging willen we dit graag voor zijn.

Dit is dan ook één van de redenen dat we een preventief beleid hebben opgesteld. Dit preventief beleid omvat een gedragscode voor specifieke vrijwilligers, een zorgvuldig aanstellingsbeleid en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Gedragscode: (begeleider = vrijwilliger)

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast. 

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. 

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. 

7. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 

Vertrouwenspersoon:

De Vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven. 

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 


Mevr L Fillius

Mevrouw L Fillius is onze Vertrouwenspersoon bij LTV Randenbroek. Als huisarts heeft zij jarenlange ervaring in het werken in de gezondheidszorg. Vanuit haar achtergrond is zij bekend met het omgaan met vertrouwelijke en gevoelige informatie.

Je kunt contact opnemen door een mail te sturen naar: l.filius@orionhuisartsen.nl. Zij maakt dan een afspraak met jou.