Privacyverklaring

Hoe zit het met jouw privacy bij Randenbroek. Lees er hier alles over.

Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van LTV Randenbroek, gevestigd te Hoolesteeg 4 3822 NC Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506117, hierna te noemen: `de Vereniging`. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@ltvrandenbroek.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel 

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst (ledenadministratie, facturatie, koppeling KNLTB.

·  Voorletters

·  Voornaam

·  Tussenvoegsel

·  Achternaam

·  Geboortedatum

·  Geslacht

·  Nationaliteit

·  Pasfoto

·  Lidmaatschaps-soort

·  Startdatum lidmaatschap

·  Einddatum lidmaatschap

·  Datum laatste wijziging

·  KNLTB nummer

·  Speelsterkte singel

·  Speelsterkte dubbel

·  Adres

·  Woonplaats

·  Emailadres

·  Telefoonnummer

·  Rekeningnummer

·  Automatische incasso akkoord

·  Lidnummer

·  Functiegroep(en)

·  Familieleden

·  Trainingsgroep(en)

·  Competitieteam(s)

·  IVA certificering

Uitvoering van de overeenkomst 

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden 

NVT

Koppeling met KNLTB (tennisbond)

·  Voorletters

·  Voornaam

·  Tussenvoegsel

·  Achternaam

·  Geboortedatum

·  Geslacht

·  Nationaliteit

·  Pasfoto

·  Startdatum lidmaatschap

·  Einddatum lidmaatschap

·  Datum laatste wijziging

·  Adres

·  Woonplaats

·  Emailadres

·  Telefoonnummer

·  KNLTB nummer

·  Speelsterkte singel

·  Speelsterkte dubbel

·  KNLTB functies (inclusief functie mailadres)

Uitvoering van de overeenkomst 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna

·   KNLTB

Het bestellen van aankopen (bv clubkleding)

·  Voornaam

·  Tussenvoegsel

·  Achternaam

·  (Kleding)maat

Uitvoering van de overeenkomst 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

·   Leverancier 

Leden op hoogte brengen van reilen en zeilen op de vereniging dmv versturen digitale berichten, waaronder mails en nieuwsbrieven

·  Voornaam

·  Tussenvoegsel

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

·   Leden

Promotiedoeleinden voor de club en verslaglegging evenementen dmv foto’s op website en andere social media van de vereniging

·  Foto

·  Voornaam

·  Tussenvoegsel

·  Achternaam

 

Toestemming (voor jeugdleden t/m 16 van ouders/voogd, t/m 18 jaar door jeugdlid zelf)

Zolang als men aangemeld is danwel deelnemer evenementen

·   Leden

·   Social Media

Sponsorcontract of Club van 40

·  Voornaam

·  Tussenvoegsel

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Bedrijfsnaam

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men sponsor of lid van Club van 40 is.

NVT

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor navraag reden opzegging, een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

·  Voornaam

·  Tussenvoegsel

·  Achternaam

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Uitvoering arbeidsovereenkomst (trainers)

·  Voornaam

·  Tussenvoegsel

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Geboortedatum

·  Salarisgegevens

·  Kopie ID

·  Sollicitatiebrief

·  Bankgegevens

·  BSN nummer

Arbeidsovereenkomst

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Gebruik van Beeldmateriaal 
De Vereniging kan beeldmateriaal maken (foto’s of filmopnames) tijdens de trainingen, vrijspelen of evenementen. Dit materiaal wordt gebruikt voor plaatsing op de website en social media van de club. Bij inschrijving geef je akkoord voor gebruik van beeldmateriaal waarop jij voorkomt. Je hebt altijd het recht dit akkoord in te trekken en aan te geven dat de Vereniging beeldmateriaal waarop jij voorkomt niet mag gebruiken of moet verwijderen. 

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel  van links met onze website zijn verbonden. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacy policy van deze website.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Secretariaat LTV Randenbroek
E-mail: secretariaat@ltvrandenbroek.nl
Telefoonnummer: 033-4802771

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Downloads: